TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

108

Edellinen | Seuraava

Hankintojen ilmastopäästöjen tunnistaminen ja arviointi

Toimenpiteet 107 ja 108 ovat tavoitteiltaan yhtenäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty.

Toimenpiteen tavoitteena on 1) tunnistaa ne kaupungilla kilpailutettavat hankinnat, jotka ovat hankintavolyymiltaan ja elinkaarisilta ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpiä, 2) kehittää olemassa olevia ja käyttöönottaa uusia hankintakriteerejä, joiden avulla hankitaan mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia ja neitsellisiä luonnovaroja kuluttavia tuotteita ja palveluita, sekä 3) tehdä toteutuneiden hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta.

Toimenpiteen keskeisiä toteuttajatahoja ovat kaupungin hankintayksiköt eli keskushallinto ja eri toimialat (kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika, kasvatus ja koulutus sekä sosiaali- ja terveystoimiala). Kaupungin ympäristöpalvelut ovat toimenpiteen toteutuksessa mukana asiantuntijaroolissa, mm. tuottamalla tukimateriaaleja hankintoja valmistelevien tueksi sekä avustamalla uusien kriteerien laadinnassa. Toimenpidettä edistetään erityisesti kuusivuotisessa, Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure)-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on Helsingin osalta kehittää kaupungin hankintoja vähähiilisemmiksi ja paremmin hiilijalanjäljen huomioiviksi.

Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpien hankintaryhmien tunnistaminen toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä hankintojen hiilijalanjälki -laskentamenetelmällä. Hankintakriteerejä kehitetään ja otetaan käyttöön kunkin hankintayksikön oman kilpailutusaikataulun mukaisesti. Kilpailutuksissa ja hankintakriteerien laadinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan päästölaskentaa, elinkaarimalleja ja ilmastovaikutusten arviointia. Vuoropuhelu markkinan kanssa on erityisen tärkeässä roolissa.

Tähän mennessä elinkaaren aikaisten ilmastopäästöjen arviointia on tehty kaupungilla yksittäisissä hankinnoissa kuten ICT-laiteiden, toimistotuolien ja ulkovalaistuksen hankinnassa. Kaupungin rakennushankkeissa hankinnan ilmastopäästöjä lasketaan melko säännönmukaisesti, mutta laskentaa ei vielä tehdä säännönmukaisesti ennakoivasti siten, että tulokset ohjaisivat suunnittelua ja kilpailutusta.Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta ei ole kaupungilla vielä juurikaan tehty rakennushankkeita lukuunottamatta.

Huom. Seuraavat Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman toimenpiteet toteuttavat myös osaltaan tätä toimenpidettä: toimenpide 19 (kuljetusten ja työkoneurakoiden hankintakriteerit), 20 (kuljetuskaluston ja käyttövoimien hankintakriteerit), 38 (rakentamisen ja ylläpidon hankintakriteerit) ja 113 (elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen hankintakriteerit).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Tunnistetaan ilmastopäästöjen ja kiertotalouden kannalta merkittävät hankinnat ja kehitetään päästölaskentaa, elinkaarimalleja ja ilmastovaikutusten arviointia näihin hankintoihin. Tehdään hankintojen vaikuttavuuden arviointia ympäristönäkökulmasta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Hankinnat
Yhteyshenkilöt
 • Satu Salonen

  Satu Salonen

  Ympäristöpalvelut

Eteneminen
25% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 18.03.2019 | CANEMURE-hanke käynnistetään
 • 27.05.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2019 | Luodaan toimenpiteelle mittarit
 • 31.12.2019 | Lasketaan Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälki hankintakategorioittain
 • 31.10.2021 | Hankintayksiköt järjestävät koulutuksia ilmasto- ja kiertotalouskriteerien käytöstä hankinnoissa
 • 31.10.2021 | Hankintayksiköt soveltavat olemassa olevia hiilijalanjälkityökaluja ja -kriteerejä ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpien hankintojen kilpailutuksissa
 • 31.10.2024 | Toimialat tekevät hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta
 • 31.10.2024 | Ympäristöpalvelut sekä hankinnat- ja kilpailuttaminen-tiimi laativat kriteeripankin hankintoja valmistelevien tueksi

Mittarit

Sellaisten hankintakategorioiden määrä, joille laskettu hiilijalanjälki

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio