TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

113

Edellinen | Seuraava

Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ympäristö- ja ilmastokriteerit

Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot muodostavat yli 40 prosenttia Helsingin kaupungin menoista. Helsingin kaupunki on tehnyt pitkään työtä kestävien ja ympäristömyötäisten hankintojen edistämiseksi. Työtä ohjaa muun muassa valtuuston hyväksymä ympäristöpolitiikan tavoite, jonka mukaan kaikki kaupungin hankintaprosessit sisältävät ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä. 

Helsingin kaupunkikonsernissa merkittävimmät toimijat toimenpiteen näkökulmasta ovat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki. Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan päiväkoti, koulu- ja opiskelijaruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruokailusuositukset. Ruokalistassa, joka on suunniteltu suositusten mukaisesti, on jo lähtökohtaisesti huomioitu ruoan ympäristökuormituksen vähentäminen. Palvelukuvauksia on kehitetty viime vuosina myös ilmastoystävällisyyden näkökulmasta. Sosiaali- ja terveystoimialalla ruoan ilmastovaikutuksia vähennettäessä keskeistä on ruokahävikin pienentäminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä kauden mukaisten ja lähialueella tuotettujen raaka-aineiden huomioiminen ruokalistasuunnittelussa ja ruokapalvelujen toteutuksessa. Palvelukeskus Helsingin ruokatarjoomaa kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa huomioiden kaupungin, toimialojen ja liikelaitoksen strategiset tavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat sekä eri asiakasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset.

Suomen suurimpana julkisten ruokapalvelujen tuottajana Palvelukeskus on mukana yli päivittäin 100 000 ruokahetkessä. Suurena ruokapalvelujentuottajana Palvelukeskuksella on vastuu ja velvollisuus, mutta myös mahdollisuus vaikuttaa elintarvikehankintojen ilmastoystävällisyyteen. Työtä tullaan mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toimittajia ja loppukäyttäjiä kuunnellen. Yksi käytännön työkaluista tällaisen sidosryhmäyhteistyön lisäämiseksi on markkinavuoropuhelu, jossa toimittajilla ja tilaajilla on mahdollisuus keskustella hankintaan liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Vuoropuhelut ja laajat markkinakartoitukset lisäävät myös hankinnan onnistumista, kun tilaajalla on selkeä käsitys markkinoiden valmiuksista vastata tilaajan asettamiin vaatimuksiin.

Toimenpide 113 jakautuu kahteen toisiaan tukevaan osa-alueeseen.

1) Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin elintarvikehankinnoissa.

2) Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin ruokapalveluhankinnoissa.

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 14.10.2019
Hankinnat
Vastuuorganisaatiot
KaskoSotePalkeTasoPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Saara Ojanen

  Saara Ojanen

  suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Marja Sarmela

  Marja Sarmela

  hankintalakimies

  Talous- ja konserniohjaus

Eteneminen
30% valmis
Myöhässä
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 14.08.2019 | Elintarvikehankinnat: Markkinavuoropuhelutilaisuudet

  13.8 Maitovalmisteet 

  14.8 Lihavalmisteet 

   

 • 20.09.2019 | Koko toimenpide: Yhteyshenkilöiden valinta

  Valitaan toimenpiteen kahdelle erilliselle osa-alueelle yhteyshenkilöt ja sovitaan toimenpiteen toteutuksesta.

 • 25.09.2019 | Koko toimenpide: Toimenpiteen mittarit

  Määritellään toimenpiteen osa-alueille alustavat mittarit

  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2019 | Elintarvikehankinnat: Markkinakartoitus

  Lähestytään maito- ja lihatuotteiden markkinavuoropuhelutilaisuuksiin osallistuneita yrityksiä markkinakartoitusmateriaalilla, jossa käsitellään...

  - kriteeriehdotukset

  - kustannusvaikutus tiukennetuista kriteereistä

  - markkinoiden valmius vastata kriteereihin

 • 30.11.2019 | Elintarvikehankinnat: Ympäristökriteerien nykytila

  Selvitetään ympäristö- ja ilmastokriteerien käytön nykytila Helsingin kaupungin elintarvikehankinnoissa. Tarkastellaan menneitä kilpailutuksia sekä 2019 alkaen toteutettavia.

   

 • 31.12.2019 | Ruokapalveluhankinnat: Mittareiden tarkempi määrittely

  Toimialakohtaisten mittareiden määrittely eli miten toimenpiteen nro 113 edistymistä seurataan ruokapalveluhankintojen kohdalla.

 • 31.12.2019 | Ruokapalveluhankinnat: Tehtävien tarkempi määrittely

  Toimialakohtaisten tehtävien määrittely eli miten toimenpiteen nro 113 toteutumista edistetään ruokapalveluhankintojen osalta. 

 • 31.12.2019 | Ruokapalveluhankinnat: Aloituspalaveri

  Aloituspalaveri käydään toimenpiteen ruokapalveluhankintoja koskevan osa-alueen vastuutahojen kanssa. Tavoitteena on luoda yhteinen toimintasuunnitelma toimenpiteen eteenpäin viemiseksi. 

 • 29.02.2020 | Elintarvikehankinnat: Kriteerikirjaston kokoaminen

  Kerätään käytössä olleet elintarvikkeita koskevat kriteerit kriteerikirjastoksi siten, että jokaiselle hankintakategorialle on tarjolla vähintään yksi ympäristö- ja ilmastovaikutuksen huomioiva kriteeri tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. 

 • 31.12.2020 | Elintarvikehankinnat: Palvelukeskuksen elintarvikehankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset

  Selvitetään Palvelukeskuksen elintarvikehankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset  yleisellä tasolla. Tarkastellaan myös..

  1) keinot pienentää ympäristö- ja ilmastovaikutusta

  2) hillintäkeinojen kustannusvaikutusta

   

Mittarit

Ympäristö- ja ilmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissa

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio