TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

131

Edellinen | Seuraava

Metsä- ja puustoinen verkosto

JATKUVA TOIMENPIDE

Helsingin metsä- ja puustoista verkostoa ylläpidetään ja kehitetään kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkipuita istutetaan paikkoihin, joissa niillä on hyvät kasvun edellytykset.

Kaupunkipuiden osuutta käsitellään toimenpiteessä 130. Puustoisen verkoston säilymistä tonteilla edistetään viherkertoimen avulla, toimenpide 134.

Yleistä hiilen sidonnasta kaupungissa :

Kasvavassa kaupungissa hiilivarastojen on arvioitu tulevaisuudessa pienenevän yleiskaavan mukaisen rakentamisen seurauksena. Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut. (Lähde: HNH-ohjelma) Jos kaupungissa rakennetaan luonnontilaisille alueille, myös menetetty hiilensidontapotentiaali tulisi pystyä mittaamaan. Hiilensidontaan tähtäävien toimenpiteiden kuten puuston lisäämisen vaikutus on pieni suhteessa rakentamisen myötä menetettyihin hiilivarastoihin. Hiilinieluina merkittävimpiä ovat nykyiset luonnontilaiset alueet, erityisesti metsät. Metsä sitoo hiiltä eniten kasvaessaan elinvoimaisena. Luonnontilainen maaperä sitoo hiiltä paitsi metsissä, myös esimerkiksi niityillä ja pelloilla. Tietoa hiilivarastoista (maaperä ja puusto) sekä hiilikompensaatiosta (vaihtoehdot ja kustannukset) tarvitaan merkittävästi lisää, jotta HNH-ohjelman hiilivarastoja koskevien toimenpiteiden 130-132 vaikutuksia voidaan mitata.

 • Nykyinen metsäverkosto pyritään säilyttämään tiivistyvässä kaupungissa Metsä- ja puustoinen verkosto -oppaan (2019) ohjeiden mukaisesti. Metsäisten alueiden lisäämisen mahdollisuudet tiivistyvän kaupungin alueella ovat vähäiset.
 • Avoimien alueiden mahdollinen metsittäminen tulee tehdä suunnitelmallisesti. Avoimien alueiden verkostoa ja sen arvoja käsittelevä niittyverkostoselvitys alkaa 2020. Metsäverkostoa ja niittyverkostoa käsittelevien selvitysten yhteistuloksena on mahdollista löytää valikoituja avoimia alueita, joiden merkitys niittyverkoston kannalta on pieni. Näissä tapauksissa metsittäminen voi olla hyvä vaihtoehto.
 • Helsingin liito-oravaselvitys on tekeillä. Liito-oravan elinympäristöjen säilyttämiseksi luodaan suunnitelmallisesti uusia latvusyhteyksiä paikkoihin, joissa yhteys katkeaa maankäytön muutoksen vuoksi. Puustoisten alueiden kokonaismäärä ei lisäänny, joten hiilen sidonta ei kasva.

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Helsingin yleiskaavan metsäverkostoa (sis. suojelualueet ja viherverkoston metsät) toteutetaan metsittämällä avoimia kohtia ja lisäämällä myös kaupunkirakenteeseen aurinkoenergiapotentiaalia varjostamatonta puustoa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 10.10.2019
Hiilinielut
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Eteneminen
100% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 30.09.2019 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Sopiviin kasvupaikkoihin istutettujen kaupunkipuiden lukumäärä
Rakennusmaaksi asemakaavoitettu metsäpinta-ala

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio