Toimenpiteet

144

Avoimen päätöksentekokäytännön sekä sen työkalujen ja periaatteiden käyttöönotto seurannassa

Edellinen | Seuraava

Avoin päätöksentekokäytäntö ja tietokiteet 

Toimenpideohjelman seurantaan luodaan toimintamalli, jonka avulla varmistetaan, että paras mahdollinen ajantasainen tieto on aina käytettävissä. Toimintamallia sovelletaan toimenpideohjelman toteutuksessa ja päivityksessä. Avoimesta päätöksentekokäytännöstä on tarkempi kuvaus Opasnet-verkkotyötilassa. Toimintamalli perustuu avoimen verkkotyötilan hyödyntämiseen, jotta voidaan kerätä ja jakaa tietoa eri toimijoilta nopeasti ja helposti.

Tehtävät ja seuranta jaetaan pienempiin osiin, joita kutsutaan tietokiteiksi. Tietokiteessä on aina täsmällinen kysymys, ja yhteiskehittämällä eli joukkoistetusti tuotetaan paras tietoon perustuva vastaus tai vastaukset. Kaikki käytetty data, päätelmät ja keskustelu kuvataan perusteluosiossa, jotta myös uudet käyttäjät voivat perehtyä siihen, mistä tämänhetkinen vastaus on tullut. Tietokiteen kysymyksestä riippuen sisältö voi olla hyvinkin asiantuntemusta vaativaa ja teknistä (esimerkiksi kaukolämmöntuotannon päästökertoimet) tai yhteiskunnallista keskustelua vaativaa (esimerkiksi miellyttävän kävely-ympäristön piirteet).

Seurantatyökalu toimii avoimen päätöksentekokäytännön alustana

Avoimen toimintamallin lisäksi toimintaperiaatteina ovat tietojen kerääminen kertaalleen ja yhteen paikkaan, josta niitä sitten jaetaan tarvitsijoille, sekä sisällöllisen kritiikin salliminen kaikista asioista ja koko prosessin ajan. Palaute on tärkeä keino parantaa tietosisältöä, ja siksi kritiikkiin suhtaudutaan lahjana pikemmin kuin taakkana. Toisaalta osallistumiselle on omat sääntönsä kuten kohtelias käytös ja aiheenmukaisiin sisältökysymyksiin keskittyminen. Seurantatyökalun keskusteluominaisuuksia kehitetään eteenpäin syksyn 2019 aikana.

Yhteistyötä avoimessa päätöksentekokäytännössä

Avointa päätöksentekokäytäntöä ja tietokiteiden käyttöä kehitetään Kansalaiskide-hankkeessa Open Knowledge Finland ry:n kanssa vuoden 2019 aikana. Samoihin teemoihin keskittyy myös Climate-KIC-hanke "City Climate Tool" syksyllä 2019: tarkoituksena on kehittää seurantatyökalusta vuorovaikutteinen alusta toimenpiteiden kehittämiseen yhdessä kiinnostuneiden helsinkiläisten kanssa. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Avoimen päätöksentekokäytännön sekä sen työkalujen ja periaatteiden käyttöönotto seurannassa. Toimenpideohjelman seurantaan luodaan toimintamalli, jonka avulla varmistetaan, että paras mahdollinen ajantasainen tieto on aina käytettävissä. Toimintamallia sovelletaan toimenpideohjelman toteutuksessa ja päivityksessä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 02.08.2019
Seuranta ja raportointi
Vastuuorganisaatiot
Ympa
Yhteyshenkilöt
Sonja-Maria Ignatius
Eteneminen
33% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 17.12.2018 | Nimetään toimenpiteelle yhteyshenkilö
  Sonja
 • 07.02.2019 | Kirjataan toimenpiteeseen liittyvät alustavat tehtävät
 • 07.02.2019 | Tarkistetaan toimenpiteen tiedot
  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2019 | Valitaan keskustelutyökalu ja tuotetaan se käyttöön

  Tällä hetkellä HNH2035-seurantatyökalussa on vain perusversio kerrokantasi-keskustelutyökalusta, eikä sekään osaa erotella eri toimenpiteisiin liittyviä keskusteluja. On mietittävä tarvittavat keskustelutoiminnallisuudet, päätettävä millä ohjelmalla se toteutetaan, ja asennettava se osaksi seurantatyökalua.

 • 30.09.2019 | Kansalaiskide-hankkeen toimintamalli tietokiteiden tuottamiseksi on dokumentoitu ja testattu HNH:ssa
 • 30.09.2019 | Määritellään mittareille standardirajapinnat

  Standardirajapinnat tarvitaan, jotta tietokiteen alustasta riippumatta tietoa voidaan siirtää tietokiteestä mittarin sivulle HNH2035-seurantatyökaluun. On jo linjattu, että käytetään JSON-REST-rajapintoja, mutta mitä pitää määritellä tietosisällöstä? Mitä muuta tarvitaan kuin plotly-json, josta piirretään mittarin kuvaaja?

 • 30.09.2019 | Valitaan tietokiteille alustat, joiden avulla niitä tuotetaan

  Jokaisen mittarin taustalla on tietokide, joka sisältää kaiken tarvittavan datan, laskennan ja keskustelun mittarin arvon tuottamiseen. On päätettävä, mitä työskentelyalustoja tietokiteiden tuottamisessa käytetään, jotta voidaan rakentaa tarvittavat rajapinnat. Toistaiseksi on testattu kahta alustaa: Jupyter notebook ja Opasnet, ja ne vaikuttavat toimivilta. Tarvitaanko muita?

 • 31.12.2019 | City Climate Tool -hanke valmistuu ja sen tuotokset ovat otettavissa käyttöön
  On kehitetty malli uusien toimenpiteiden mukaan ottamiseksi ja toimenpidehjelman päivittämiseksi
 • 31.12.2020 | Tuetaan muita toimenpiteitä omien mittareiden, tietolähteiden, tietokiteiden ja tavoitteiden kehittämisessä

  Tuetaan muita toimenpiteitä kehittämään omia tehtäviä, tavoitteita, mittareita, tietokiteitä ja tietolähteitä. HNH2035-seuranta ei onnistu, jos toimenpiteistä vastaaville organisaatiolle ja henkilöille ei saada kunnollista tukea työn tekemiseen.

Mittarit

Aika mittareiden edellisestä päivityksestä
Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide
Osuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoite
Toimenpiteisiin tehtyjen korjausten määrä

Vaikutusketju