TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

145

Edellinen | Seuraava

Uusia toimenpideohjelman arvioinnin työkaluja otetaan käyttöön

Toimenpiteitä seurataan järjestelmällisesti 

Hiilineutraalin Helsingin toteuttamisessa on tärkeää, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja pohjautuu parhaaseen mahdolliseen tietoon. Tutkimustiedon lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kansalaisten mielipiteet ja arvot. Keräämme tiedot toimenpiteiden etenemisestä, päästövähennyksistä ja muista vaikutuksista Helsingin ilmastovahti -palveluun, jossa niihin voi kuka tahansa tutustua. 

Määritämme jokaiselle toimenpiteelle mittarit, joiden perusteella seuraamme toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia. Toimenpiteet mittareineen kytkeytyvät toisiinsa niin sanotuksi näkemysverkoksi. Tavoitteename on, että Ilmastovahdin julkaisuun mennessä ainakin kolmelle mittarille pystytään esittämään päästöjen koko vaikutusketju laskentoineen. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan avoimilla laskentamalleilla, jotta niiden lähtöoletuksia ja laskentaa pystytään tarvittaessa korjaamaan ja päivittämään. Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa keskitytään ensin päästöihin ja kustannuksiin: kuinka paljon päästöjä pystytään vähentämään tietyllä taloudellisella panostuksella.

Päästövähennystoimenpiteiden vaikutusten arviointiin keskittyy Ympäristöministeriön rahoittama KILTOVA-hanke vuonna 2019, jossa ovat Helsingin lisäksi mukana muut Suomen suurimmat kaupungit. Aiomme yhdistää KILTOVA:ssa tunnistettuja vaikutusarviointiin sopivia malleja Ilmastovahtiin.  

Tietokiteet auttavat tiedon jäsentämisessä

Toimenpiteiden tehtävät ja seuranta jaetaan pienempiin osiin, joita kutsutaan tietokiteiksi. Tietokiteessä on aina täsmällinen kysymys, ja yhteiskehittämällä eli joukkoistetusti tuotetaan paras tietoon perustuva vastaus tai vastaukset. Kaikki käytetty data, päätelmät ja keskustelu kuvataan perusteluosiossa, jotta myös uudet käyttäjät voivat perehtyä siihen, mistä tämänhetkinen vastaus on tullut. Tietokiteen kysymyksestä riippuen sisältö voi olla hyvinkin asiantuntemusta vaativaa ja teknistä (esimerkiksi kaukolämmöntuotannon päästökertoimet) tai yhteiskunnallista keskustelua vaativaa (esimerkiksi miellyttävän kävely-ympäristön piirteet).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Otetaan käyttöön uusia arvioinnin työkaluja, joilla voidaan seurata tarkemmin toimenpiteiden toteutumista, kustannuksia, hyötyjä, päästöjen kehitystä, vihreitä työpaikkoja, ilmanlaatua ja terveys- ym. vaikutuksia.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 12.10.2019
Seuranta ja raportointi
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaHSY
Yhteyshenkilöt
 • Sonja-Maria Ignatius

  Sonja-Maria Ignatius

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Eteneminen
40% valmis
Ajallaan
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 14.06.2019 | Skenaariotyökalun early alpha -versio esitellään asiantuntijoille

  Skenaariotyökalu auttaa arvioimaan, millä oletuksilla päädytään tiettyyn päästökehitykseen.

 • 31.08.2019 | Skenaariotyökalun jatkokehityksestä on sovittu seuraavat askeleet

  Tulevan päästökehityksen mallintamisen sijaan keskitytään syksyn 2019 aikana näkemysverkon täydentämiseen ja kerätään mittareihin tietoa menneestä kehityksestä, nykytilanteesta ja tavoitteista. 

  Mitä on tehtävä?
 • 29.10.2019 | Kolmen toimenpiteen vaikutusketju on valmis

  Ainakin kolmen toimenpiteen vaikutusketju on esitetty ja datat on löydetty

 • 15.12.2019 | On sovittu, miten KILTOVA-työtä jatketaan
 • 31.12.2019 | Määritellään mittareille standardirajapinnat

  Standardirajapinnat tarvitaan, jotta tietokiteen alustasta riippumatta tietoa voidaan siirtää tietokiteestä mittarin sivulle HNH2035-seurantatyökaluun. On jo linjattu, että käytetään JSON-REST-rajapintoja, mutta mitä pitää määritellä tietosisällöstä? Mitä muuta tarvitaan kuin plotly-json, josta piirretään mittarin kuvaaja?

Mittarit

Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio