TESTI Tämä on palvelun testiversio

Toimenpiteet

16

Edellinen | Seuraava

Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot

JATKUVA TOIMENPIDE

Kaupungin yhdyskuntarakennetta täydentämällä edistetään joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä sekä parannetaan raideliikenneverkon kattavuutta. Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-012011/

Lisätietoa yleiskaavasta: http://www.yleiskaava.fi

Toteuttamisohjelmaa tarvitaan, jotta uusi kaupunkirakenne toteutuu yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ja ennakoitavalla tavalla. Aikatauluttamisella on suuri merkitys ajatellen esimerkiksi yleiskaavan tavoitteiden kannalta tärkeitä raideliikenteen investointeja, jotka pitää saada toteutettua samanaikaisesti uuden asuin- ja työpaikkarakentamisen kanssa.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa ensisijaisesti kaupungin asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun aikatauluja, mutta myös muut toimialat tarvitsevat tietoa kaupungin rakentamisen tulevaisuudenkuvasta – esimerkiksi energiahuollon ja palveluverkon suunnittelu. Toteuttamissuunnitelmassa ohjataan osaltaan myös sitä, miten kaupunkirakenne kehittyy laadullisesti. Tärkeitä teemoja ovat muun muassa kaupunginosien sosiaalisen eriarvoistumiskehityksen estäminen sekä ilmastoystävällinen kaupunkikehitys.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat laajat aluekokonaisuudet kytkeytyvät kauttaaltaan raideverkkoon, jolloin kaupunki kehittyy kestävänä, monitasoisena ja toiminnallisena verkostona yleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Täydennysrakentamisen osuus on 40 prosenttia kaikesta uudesta rakentamisesta, ja tämä painottuu ennen kaikkea olemassa olevien joukkoliikenneasemien lähialueille. Vaikka täydennysrakentamisen rooli on hyvin tärkeä, vaatii Helsingin kaupunkistrategian mukainen kestävän kasvun tavoitteeseen vastaaminen myös laajempia ja nopeammin toteutettavia projektialueita tuekseen. Toteuttamisohjelmatyössä koko yleiskaavan rakentamispotentiaalia arvioitiin lukuisten kriteerien yhteistarkastelulla, mitä kautta valikoitui ensimmäisenä eli vuosina 2018–2030 asemakaavoitukseen etenevät alueet.

Jo aiemmin päätetyt pikaraitiotieinvestoinnit – Raide-Jokeri ja Kruunusillat – hyödynnetään tiivistämällä näihin liittyvillä vyöhykkeillä maankäyttöä kauttaaltaan.  Pikaraitiotieverkkoa laajennetaan kaupungin strategian mukaisesti kantakaupungista ulospäin. Ensimmäisinä pikaraitiotiehen tukeutuvina kaupunkibulevardeina suunnitellaan Vihdintien ja Tuusulanväylän eteläosia. Viikin–Malmin pikaraitiotie kytkee Malmin lentokenttäalueen Latokartanon ja Koskelan kautta kantakaupunkiin. Malmin asemanseudulla on suuri merkitys koko koilliselle Helsingille, ja Malmin keskustan täydennysrakentaminen onkin nostettu toteuttamisohjelman ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan myös Puotilanrannan ja Rastilan merellinen aluekokonaisuus, joka rakentuu hienoon ympäristöön vastaten merellisen asumisen kysyntään.

Toimenpiteet 8, 14 ja 16 ovat tavoitteiltaan yhteinäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaisesti
Kaavoituksella ohjataan pyöräily- ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden syntyyn
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Tietoja päivitetty 13.10.2019
Täydentyvä kaupunkirakenne
Vastuuorganisaatiot
Maka_AskaMaka_Like
Yhteyshenkilöt
 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Reetta Keisanen

  Reetta Keisanen

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 31.03.2020 | Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
 • 31.08.2021 | Toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Mittarit

Kerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle
Yleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituus
Uusien raitiotieväylien rakennettu pituus

Vaikutusketju

TESTI Tämä on palvelun testiversio